മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രസംഗം Edit
    താത്പര്യം, അവസരം
    interest, opportunity


പ്രസംഗം
    lecture, descant


Entries from Datuk Database

പ്രസംഗം(നാമം):: ഒരു സംഗതിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോള്‍ അതുസംബന്ധിച്ചു വല്ല കഥയോ ഉപകഥയോ വര്‍ത്തമാനമോ ഉണ്ടായിത്തീരല്‍, അതിനെപ്പറ്റി ചേര്‍ത്തു പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ യുക്തി
പ്രസംഗം(നാമം):: വിസ്തരിച്ചു പറയല്‍
പ്രസംഗം(നാമം):: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെപ്പറ്റി സദസ്സില്‍വച്ചു പറയുന്ന പ്രഭാഷണം
പ്രസംഗം(നാമം):: താത്പര്യം
പ്രസംഗം(നാമം):: വിഷയം
പ്രസംഗം(നാമം):: സംബന്ധം, മൈഥുനം
പ്രസംഗം(നാമം):: ഗൂഢരതി
പ്രസംഗം(നാമം):: അവസരം
പ്രസംഗം(നാമം):: ഉപന്യാസം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ in order, strabismus, അരീവാല, അഭിലാപം, അതിഷ്ഠന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean