മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവേഗം Edit
    വലിയ വേഗം
    great speed


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ingenuous, replace, ഇഷാ, ചിട്ടം, അഭിശംസനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean