മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവാസം Edit
നാമം
    വീടുവിട്ടുള്ള പാര്‍പ്പ്.
Base: Sanskrit


പ്രവാസം Edit
നാമം
    താല്‍ക്കാലിക വേര്‍പാട്, വിദേശവാസം.
    Temporary separation, Dwelling abroad.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രവാസം(നാമം):: വീടുവിട്ടുള്ള പാര്‍പ്പ്
പ്രവാസം(നാമം):: തത്കാലവിരഹം
പ്രവാസം(നാമം):: സ്വയമേവ വിദേശത്തുപോയി പാര്‍ക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ample, commode, അടുക്കളമിടുക്ക്, ഭിക്ഷാര്‍ത്ഥി, ഒഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean