മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രവര്‍ഹം Edit
    ശ്രേഷ്ഠം, പ്രധാനം
    great, chief


Entries from Datuk Database

പ്രവര്‍ഹം(നാമം):: ശ്രഷ്ഠം, പ്രധാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consistent, variability, catch hold of, അന്ധാളിത്തം, ആയതിഗവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean