മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രയോഗക്ഷമത Edit
നാമം
    പ്രയോഗിക്കാനുള്ള യോഗ്യത
    practicability


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cubicle, ensure, അടല്‍, അഭ്യവഹാര്യം, ഇഴുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean