മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രമുദിത Edit
വിശേഷണം
    പ്രമോദിച്ച, സന്തോഷിച്ച


Entries from Datuk Database

പ്രമുദിത(വിശേഷണം):: പ്രമോദിച്ച (സന്തോഷിച്ച)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ invariable, temptation, ഫലാന്തം, വിടപി, റിപ്പബ്ലിക്ക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean