മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദീപ്യ Edit
വിശേഷണം
    പ്രദീപനം ചെയ്യത്തക്ക
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രദീപ്യ(വിശേഷണം):: പ്രദീപനം ചെയ്യത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dangle, ഭംഗീശന്‍, വിദുരന്‍, ഇക്ഷ്വാകു, കുടിലഗാമിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean