മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രദിക്ക് Edit
നാമം
    ആജ്ഞ
    order
Base: Sanskrit


പ്രദിക്ക് Edit
നാമം
    ദിക്ക്


പ്രദിക്ക് Edit
നാമം
    കോണ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backing, വ്യൂതി, മിന്നാമിനുങ്ങ്, അംബുജം, കോണന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean