മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രഥമഗര്‍ഭ Edit
വിശേഷണം
    ആദ്യമായി ഗര്‍ഭംധരിച്ച
    pergnant for the first time
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ devalue, ഇഞ്ഞ്, , വ്യര്‍ത്ഥ, വിശാലാക്ഷി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean