മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രത്യുല്‍ക്രമണം Edit
നാമം
    ഉദ്യമം ,പ്രേരണ
    attempt
Base: Sanskrit


പ്രത്യുല്‍ക്രമണം Edit
നാമം
    യുദ്ധസന്നാഹം
Base: Sanskrit


പ്രത്യുല്‍ക്രമണം Edit
നാമം
    ഒരു കര്‍മം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ ഒന്നാമതായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി
More details: ക്രിയ- പ്രത്യുൽക്രമിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ by, fine, premonition, അരണ്യരക്ഷകന്‍, മൂര്‍ദ്ധന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean