മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രത്യനീകന്‍ Edit
നാമം
    ശത്രു
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രത്യനീകന്‍(നാമം):: ശത്രു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ latitude, shale, subtend, ചുരിമുഖം, മുല്‍ക്കാഴ്ച


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean