മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിസാക്ഷി Edit
നാമം
    പ്രതിയുടെ സാക്ഷി
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്രതിസാക്ഷി(നാമം):: പ്രതി ഹാജരാക്കുന്ന സാക്ഷി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bulge, sodium, trapeze, ആഖുഭുക്ക്, പ്രഷ്ഠൗഹി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean