മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിശമം Edit
നാമം
    നിവൃത്തി , പൂര്‍ത്തി
Base: Sanskrit


പ്രതിശമം Edit
    നിവൃത്തി, പൂര്‍ത്തി


Entries from Datuk Database

പ്രതിശമം(നാമം):: ഉപശന്തി, നിവൃത്തി
പ്രതിശമം(നാമം):: വിരാമം, പൂര്‍ത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crypto, agrarian, അസഹം, ചാണയ്ക്കുവച്ചകല്ല്, അസ്തനയപര്‍വതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean