മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിപാദയിതവ്യ Edit
വിശേഷണം
    പ്രതിപാദിക്കേണ്ടുന്ന
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cross voting, edit, in order, അംഗുഷ്ഠമാത്ര, പ്രാലേയഗിരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean