മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിപാദയിതവ്യ Edit
വിശേഷണം
    പ്രതിപാദിക്കേണ്ടുന്ന
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fidget, office, retail, argus, അസ്മാകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean