മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രതിനിവര്‍ത്തുക Edit
    തിരിച്ചു വരുക, വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hostel, അപാചി, ആതലാല്‍, ആലിംഗിത, മേനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean