മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രണവാത്മകന്‍ Edit
നാമം
    പ്രണവസ്വരൂപന്‍, ബ്രഹ്മം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ overlay, അക്രൂരന്‍, വിദ്വത്ത്, വീളിത്തം, മലഭുക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean