മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രജല്പനം Edit
നാമം
    പുലമ്പല്‍ , അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ വാക്ക്, നിരര്‍ത്ഥഭാഷണം,
    blabbering, uttering incoherently


Entries from Datuk Database

പ്രജല്പനം(നാമം):: പുലമ്പല്‍, അര്‍ത്ഥശൂന്യമായ പ്രഭാഷണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dichromic, immaculate, intelligence quotient, preferably, അഗ്നിഗ്രന്ഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean