മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രച്ഛാദനം Edit
നാമം
    ഉത്തരീയം, മേല്‍മുണ്ട്
    the upper cloth, concealment


പ്രച്ഛാദനം Edit
നാമം
    മറവ്


Entries from Datuk Database

പ്രച്ഛാദനം(നാമം):: ഉത്തരീയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ enema, location, unidentified, അംബരൗകസ്സ്, ഇടത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean