മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്യായിത Edit
വിശേഷണം
    വര്‍ദ്ധിച്ച, തടിച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deport, girth, pluck, അനൈത്തും, അഭ്യഖ്യാത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean