മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പോക്ക് Edit
നാമം
    പോകല്‍,ഗതി,നടപ്പ്,യാത്ര
    going


പോക്ക് Edit
നാമം
    പോകാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം


പോക്ക് Edit
നാമം
    നിര്‍വ്വാഹം, ഒഴികഴിവ്


പോക്ക് Edit
നാമം
    ഉപജീവനമാര്‍ഗ്ഗം


പോക്ക് Edit
നാമം
    ദ്രവ്യം


പോക്ക് Edit
നാമം
    നാശം


പോക്ക് Edit
നാമം
    അതിസാരം


പോക്ക് Edit
നാമം
    വിചാരം


പോക്ക് Edit
നാമം
    അവസാനം, മരണം


പോക്ക്
    tenor
(പര്യായം) യാത്ര


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abundant, അഗ്നിജിഹ്വന്‍, അശീലം, വിയോജക, അനുവേശനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean