മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പെരുമാറുക Edit
ക്രിയ
    പ്രവര്‍ത്തിക്കുക, ഇടപെടുക,കൈയാളിക്കുക, വ്യാപരിക്കുക
    deal with, to transact


Entries from Datuk Database

പെരുമാറുക(ക്രിയ):: കൈയാളിക്കുക, വ്യാപരിക്കുക, പ്രവര്‍ത്തിക്കുക
പെരുമാറുക(ക്രിയ):: ഉപയോഗിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ broth, expressive, അംഗവിക്ഷേപം, കഴുവേറ്റുക, ധാരാവനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean