മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂരുഷന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പുരുഷന്‍, മനുഷ്യന്‍
    man, human being


Entries from Datuk Database

പൂരുഷന്‍(നാമം):: പുരുഷന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വിഖാസ, മൂഷികവാഹനന്‍, ആമനസ്യം, പൃച്ഛ, കൃമിഘ്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean