മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂജകബഹുവചനം Edit
വ്യാകരണം
    ആദരസൂചകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബഹുവചനം
    ..


Entries from Datuk Database

പൂജകബഹുവചനം(നാമം):: യഥാര്‍ഥമായി ബഹുത്വമില്ലാത്തിടത്ത് ബഹുമാനത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ബഹുവചനം ഉദാഃ കുരുക്കള്‍, സ്വാമിയാര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rendezvous, അവലോക്യ, അംഭോജഭവന്‍, പ്രാചിന്വാന്‍, ഇയ്യാങ്കോല്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean