മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൂച്ചി Edit
നാമം
    തീരെ ചെറിയ ജീവി, പുഴു
    small insect, worm


പൂച്ചി Edit
നാമം
    ശലഭം
    ..


പൂച്ചി Edit
    കുട്ടികളെ ഭയപ്പെടുത്താന്‍ പറയുന്ന വാക്ക്
    ..


Entries from Datuk Database

പൂച്ചി(നാമം):: തീരെ ചെറിയ ജീവി, ശലഭം, പുഴു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deglutition, വിസൂരണം, മിനുക്കുക, ആനക്കൊട്ടില്‍, പണ്ടികശാല


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean