മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുരി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    നഗരം, കോട്ട.
    City, Fort.
Base: Sanskrit


പുരി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    രാജധാനി, ഭവനം.
    Palace, House.
Base: Sanskrit


പുരി Edit
നാമം
    ശരീരം


പുരി Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    രാജാവ്.
    King.


പുരി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    നദി.
    River.


പുരി Edit
വിശേഷണം
    ചുരുണ്ട.
    Curly.


പുരി Edit
നാമം
    ചുരുൾ


പുരി
(പര്യായം) നഗരം


Entries from Datuk Database

പുരി1(നാമം):: രാജധാനി
പുരി1(നാമം):: നഗരം
പുരി1(നാമം):: കോട്ട
പുരി1(നാമം):: ഭവനം
പുരി1(നാമം):: ശരീരം
പുരി1(നാമം):: രാജാവ്
പുരി1(നാമം):: നദി
പുരി2(നാമം):: ചുരുള്‍
പുരി2(വിശേഷണം):: ചുരുണ്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവക്രന്ദം, വേണ്ടര്‍, അനാശാസ്യ, അനുഗ്രഹിക്കുക, ഉപനാഹനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean