മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുരാകഥ Edit
നാമം
    പഴങ്കഥ
    old story


Entries from Datuk Database

പുരാകഥ(നാമം):: പഴങ്കഥ
പുരാകഥ(നാമം):: കെട്ടുകഥ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ baud rate, വിദൂരഗ, ഉച്ഛീര്‍ഷകം, കവര്‍ച്ച, തുന്തുഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean