മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പുനരുത്ഥാനം Edit
നാമം
    ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്
    resurrection


Entries from Datuk Database

പുനരുത്ഥാനം(നാമം):: ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പ്പ്
പുനരുത്ഥാനം(നാമം):: വീണ്ടും ഉയരല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gas bag, harbour, അയക്കഴ്, ചന്ദ്രശാല, വാദ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean