മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിഴപ്പ് Edit
നാമം
    പിഴയ്ക്കൽ, ഉപജീവനം


പിഴപ്പ് Edit
നാമം
    പിഴച്ചുപോകൽ


Entries from Datuk Database

പിഴപ്പ്(നാമം):: ജാവസന്ധാരണം
പിഴപ്പ്(നാമം):: പിഴപെടല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catheter, പ്രസാരിണി, ഭണ്ഡാരക്കുറ്റി, മന്ത്രജ, അംബരീഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean