മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിള്ളേര്‍ Edit
നാമം (ബഹുവചനം)
    കുട്ടികള്‍
    children


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ welkin, അച്ചടിപ്പ്, ചെമ്പിക്കുക, മൗല്യം, മേയുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean