മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പിരളി Edit
നാമം
    കുഴപ്പം, സംഭ്രമം
    confusion, perplexity


പിരളി Edit
നാമം
    സംഭ്രമമുള്ളവൻ


Entries from Datuk Database

പിരളി(നാമം):: കുഴപ്പം
പിരളി(നാമം):: സംഭ്രമം
പിരളി(നാമം):: സംഭ്രമമുളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gravitate, ആശ്വിനി, പ്യായിത, മുരുടുക, അഞ്ജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean