മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പികച്ചല്‍ Edit
    പിരിയല്‍
    severance


Entries from Datuk Database

പികച്ചല്‍(നാമം):: പിരിയല്‍, ചുറ്റഴിയത്തക്കവണ്ണം തിരിയല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ haughtiness, അവ്യളൂക, അഗനിമന്ഥനം, അരിഷ്ടഗൃഹം, വേത്താവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean