മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാരാപാരം Edit
നാമം
    സമുദ്രം, ഇരുകരകളും
    ocean, both the shores


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ transvestism, മണിപുരം, ആര്‍ത്തപരായണ, ചേതനന്‍, മികച്ച


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean