മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പായസം Edit
നാമം
    പാച്ചോറ്, അമൃത്
    gruel in milk, ambrosia


പായസം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സദ്യയ്ക്ക് വിളമ്പുന്ന ഒരു മധുരഭക്ഷണം, ഒരു മധുരക്കറി.
Base: Sanskrit


പായസം Edit
നാമം
    ഒരു തരം എണ്ണ


പായസം Edit
നാമം
    പാൽ
    milk


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ breed, period, piston, അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക, ഛലിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean