മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാണ്ഡിത്യദര്‍പ്പം Edit
    അറിവ് കൊണ്ടുള്ള അഹങ്കാരം
    pride resulting from scholarship


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ douche, fatalism, pad, photostat, ആയാസി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean