മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പാഠകന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പഠിക്കുന്നവൻ,പഠിപ്പിക്കുന്നവൻ


പാഠകന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    പാഠകക്കാരൻ


പാഠകന്‍ Edit
നാമം
    വാഗ് മി


Entries from Datuk Database

പാഠകന്‍(നാമം):: വായിക്കുന്നവന്‍
പാഠകന്‍(നാമം):: പഠിപ്പിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചരണദാസി, വിഹേഠം, അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷികം, തിലഭാവിനി, ദേവശത്രു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean