മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പവനം Edit
    ശുദ്ധിയാക്കല്‍, പാറ്റല്‍
    purification, winnowing


പവനം Edit
നാമം
    ചൂള
    furnace


പവനം Edit
നാമം
    ജലം
    water


പവനം Edit
നാമം
    അരിപ്പ
    sieve


പവനം Edit
നാമം
    വായു
    air


Entries from Datuk Database

പവനം(നാമം):: ശുദ്ധിയാക്കല്‍
പവനം(നാമം):: പാറ്റല്‍
പവനം(നാമം):: കുശവന്‍റെ ആല, ചൂള
പവനം(നാമം):: ജലം
പവനം(നാമം):: അരിപ്പ
പവനം(നാമം):: പവിത്രം (ചില കര്‍മങ്ങള്‍ചെയ്യുമ്പോള്‍ ദര്‍ഭപ്പുല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കി വിരലില്‍ അണിയുന്ന മോതിരം)
പവനം(നാമം):: വായു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ honorarium, അക്ഷിസൃന്ദം, അചപല, ആകുക, തേറുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean