മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിത്രാണനം Edit
നാമം
    രക്ഷിക്കല്‍, സ്വയരക്ഷ.
    Protecting, Self protection.
Base: Sanskrit


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ conjure, contadictory, depolarize, lass, nexus


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean