മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരാസം Edit
നാമം
    വെളുത്തീയം.
    Tin.


പരാസം Edit
നാമം
    ഏറ്, എറിഞ്ഞാല്‍പോകുന്ന ദൂരം, കുന്തം


പരാസം
(പര്യായം) സഠം


പ്രാസം Edit
വ്യാകരണം
    തുല്യശബ്ദമുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദാലങ്കാരം.
    Rhyme.


Entries from Datuk Database

പരാസം(നാമം):: എറിഞ്ഞാല്‍പോകുന്ന ദൂരം
പരാസം(നാമം):: വെളുത്തീയം
പ്രാസം(നാമം):: ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, കവിതയുടെ ഒരുതരം അക്ഷരച്ചേര്‍ച്ച, അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവര്‍ത്തനം, അനുപ്രാസം, ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം മുതലായവ
പ്രാസം(നാമം):: കുന്തം
പ്രാസം(നാമം):: ഏറ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dilettante, മണിഭിത്തി, ഇണ്ഡരി, ഭാലാങ്കം, മെരുക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean