മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പയര്‍ Edit
    നവധാന്യങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
    peas


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prattle, അപാസരണം, അളിഞ്ഞ, ഇന്ദ്രതോയ, ഒടുവില്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean