മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പദസ്ഥ Edit
    പദവിയില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന
    placed in a position


Entries from Datuk Database

പദസ്ഥ(വിശേഷണം):: ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന
പദസ്ഥ(വിശേഷണം):: ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്ന
പദസ്ഥ(വിശേഷണം):: കാല്‍നടയായിപോകുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ admissible, അര്‍ജ്ജുനച്ഛവി, അഴുമുഞ്ഞി, ആജാനേയം, ഇഴികുലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean