മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പതിഞ്ഞ Edit
    ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്ന, താഴ്മയുള്ള
    fixed, humble


Entries from Datuk Database

പതിഞ്ഞ(വിശേഷണം):: സാവധാനആയ
പതിഞ്ഞ(വിശേഷണം):: താഴ്മയുള്ള
പതിഞ്ഞ(വിശേഷണം):: ഒട്ടിച്ചേര്‍ന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ affirmation, chandelier, perspective, അരച്, മൃദാകരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean