മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടോടജം Edit
    കൂണ്‍, കൂടാരം
    mushroom, tent


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ custard, gasman, അയിക്കല, ഫ്ളാനല്‍, ബലിഭൂ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean