മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പഞ്ചവിംശതി Edit
    ഇരുപത്തിയഞ്ച്
    twentyfive


Entries from Datuk Database

പഞ്ചവിംശതി(നാമം):: ഇരുപത്തഞ്ച്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുപതിക്കുക, അനന്തന്‍കാട്, ഇദ്ധവിത്തന്‍, വിശ്രാവം, ഇമ്പം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean