മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പക്ഷിവര്‍ഗ്ഗം Edit
    പക്ഷികളുടെ വംശം
    the species of birds


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ engulf, അയന്ത്രിത, അരന്മന, ചിത്രവാജം, വാതുരാലയം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean