മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നേയ Edit
    നയിക്കത്തക്ക, ഊഹിച്ചറിയേണ്ട
    which an be led, which has to be guessed


Entries from Datuk Database

നേയ(നാമം):: നയിക്കത്തക്ക
നേയ(നാമം):: നയിക്കപ്പെടേണ്ട
നേയ(നാമം):: ഊഹിച്ചറിയേണ്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ perfume, ആഹത്യ, ഫണിസ്ഥ, വായം, പാകു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean