മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

നാണയപ്പുടവ Edit
    വിലകൂടിയ വസ്ത്രം
    costly dress


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consolidation, factual, shore, sucrose, അരാകുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean