മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ധരണം Edit
    ധരിക്കല്‍, ആര്‍ജ്ജിക്കല്‍
    wear, earning


Entries from Datuk Database

ധരണം(നാമം):: ധരിക്കല്‍
ധരണം(നാമം):: ആര്‍ജിക്കല്‍, ആനയിക്കല്‍
ധരണം(നാമം):: താങ്ങ്, ആലംബം
ധരണം(നാമം):: തീരം, ചിറ
ധരണം(നാമം):: ലോകം
ധരണം(നാമം):: നെല്‍ക്കതിര്‍
ധരണം(നാമം):: സ്‌ത്രീയുടെ സ്തനം
ധരണം(നാമം):: തൂക്കത്തിന്‍റെ ഒരു അളവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മിഥ്യാപ്രഗല്ഭന്‍, അനഭ്ര, ആറുക, സരോരുഹം, എമ്പ്രാന്തിരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean