മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ദ്വാദശാത്മാവ് Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    സൂര്യന്‍.
    Sun.
Base: Sanskrit


ദ്വാദശാത്മാവ് Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    എരിക്ക്.


ദ്വാദശാത്മാവ്
(പര്യായം) സൂര്യന്‍


Entries from Datuk Database

ദ്വാദശാത്മാവ്(നാമം):: ആദിത്യന്‍
ദ്വാദശാത്മാവ്(നാമം):: എരിക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cavern, warrior, atlantic, അക്കപ്പോര്, വിതംസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean