മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തിട്ട Edit
നാമം
    തുരുത്ത്, മേട്, ചെറിയകുന്ന്
    a sand hill


തിട്ട Edit
നാമം
    ഇരിക്കാനും മറ്റും വേണ്ടി നിരപ്പില്‍നിന്നും അല്‍പം ഉയര്‍ത്തിക്കെട്ടിയ സ്ഥലം


തിട്ട് Edit
    ശകാരം, ശാപവചനം
    abuse, curse word


Entries from Datuk Database

തിട്ട(നാമം):: ഇരിക്കാനും മറ്റും വേണ്ടി നിരപ്പില്‍നിന്നും അല്‍പം ഉയര്‍ത്തിക്കെട്ടിയ സ്ഥലം
തിട്ട(നാമം):: മേട്, ചെറിയകുന്ന്
തിട്ട(നാമം):: തുരുത്ത്
തിട്ട്1(നാമം):: തിട്ട
തിട്ട്2(നാമം):: ശകാരം
തിട്ട്2(നാമം):: ശാപവചനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ abrogate, instrumental, അപ്രമത്ത, യജ്ഞപശു, വരക്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean