മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഡിംഗരം Edit
    നിന്ദ
    contempt


Entries from Datuk Database

ഡിംഗരം(നാമം):: ക്ഷേപണം, ഏറ്
ഡിംഗരം(നാമം):: നിന്ദ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ steed, മണിഗന്ധകം, അച്ചികി, അര്‍പ്പകന്‍, അജന്മാവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean